Правила

Клауза 1

ЕЛЕКТРОННОТО РЕГИСТРИРАНЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ В УЕБСАЙТА НА МАРАТОНА. ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА РЕГИСТРАЦИЯТА, СУМАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕВЕДЕНА

Както следва:

До 31.03…………………..10лева

До 20.09…………………… 15 лева

На място 20 лева

В деня на старта – не се извършва регистрация.

Клауза 2

Бегачите са задължени да представят удостоверения за преминат медицински преглед потвърждаващ, че те са в добро физическо състояние и са способни да вземат участие в обиколката на язовира. Удостоверението на български или английски трябва да бъде заверено до 30 дни преди състезанието.

Клауза 3

Бегачите участват в състезанието, поемайки изцяло риска и отговорността за собственото си здраве и трябва да са наясно, че медицински пунктове ще бъдат организирани на определените от организаторите места. При извънредни случаи ще се осигури оказване на медицинска помощ по трасето в достъпните за автомобил места.

Клауза 4

Бегачите одобрени да участват в обиколката на язовир Батак трябва лично да се регистрират в деня на състезанието, на определеното от организаторите време и място.

Клауза 5

Бегачите трябва да присъстват на информационната среща преди състезанието в определеното от комитета време и място.

Клауза 6

Бегачите трябва да се явят на старта поне 2 часа преди началото на състезанието. По-късното явяване, може да доведе до изключването на участника от състезанието.

Клауза 7

Бегачите ще бъдат отстранявани от състезанието в следните случаи:
А) При нарушение на която и да е било клауза от правилата на обиколката на язовир Батак
Б) Превишаване на позволеното време на пристигане, на които и да е от контролните пунктове
В) По препоръка на медицинският екип

Клауза 8

Бегачите могат да се консултират със служител, които носи отличителните белези на организаторите на маратона за всеки проблем , отнасящ се за състезанието.

Клауза 9

Бегачите на тяхна отговорност , могат да използват техни собствени предмети по време на състезанието. Тези предмети трябва да бъдат предадени до 15 минути преди старта. Те трябва да бъдат поставени в кутията , надписана с номера на поддържащия пункт, където ще се употребят. Само организаторите, имат право да транспортират поддържащите предмети до съответния пункт.

Клауза 10

Разрешава се на участниците да носят националния флаг на екипа си, всички видове рекламиране на продукти или лозунги са забранени, освен обозначените и разрешени от организационния комитет.

Клауза 11

Бегачите трябва да се състезават през цялото време на състезанието, като ясно са обозначени с номерата си на участие. Свалянето на номерата е основание за отпадане, без право за получаване на документ, удостоверяващ изминатата дистанция.

Клауза 12

За по-голяма безопасност по трасето се движи в насрещното движение. Организационният комитет може да наруши това правило, ако го счита за необходимо в определени участъци от маршрута.

Клауза 13

Бегачите решили да се оттеглят от състезанието , трябва да предадат номерата си на участие на представител на организаторите.

Клауза 14

Бегачите могат да получават подкрепа от поддържащите ги лица само на следните подкрепящите пунктове: Местност Превала; параклис Св. Георги; Свети Константин; стената на язовира; контра стена ; местност Цигов чарк;

Клауза 15

Бегачите могат да съобщят за всяко нарушение на определените от комитета правила. Заявлението трябва да бъде направено в писмен вид, чрез организатор на старт – финала на маратона.

Клауза 16

Бегачите не могат да се качват на каквото и да е било превозно средство по време на състезанието, както и да съкращават трасето по немаркирани маршрути. Превозването или преминаването по немаркирани маршрути е основание за незабавното дисквалифициране на участника.

Клауза 17

Бегачите трябва да се подържат към определения маркиран маршрут. Ако по каквато и да е причина излязат извън неговите граници, те трябва незабавно да се върнат до предишния проверителен пункт, преди да продължат състезанието.

Клауза 18

Бегачи, използващи непозволени подкрепящи вещества (допинг) ще бъдат дисквалифицирани от състезанието.

Клауза 19

Състезанието заема място в духа на спортсменското. За да се запазят стандартите и духа на състезанието, бегачите трябва през цялото време да показват безукорно поведение, спортменство и да се придържат към олимпийския дух.

Клауза 20

За сигурността и защитата на участниците, всички поддържащи превозни средства , трябва да бъдат карани с ниска скорост по трасето. Най-вече при прашни пътища.

Клауза 21

Всякаква помощ указана на бегач от неговия поддържащ екип , трябва да се извърши извън превозното средство, освен в изключителни обстоятелства, като наранявания или неблагоприятни климатични условия и тогава само с разрешение от организаторите.

Клауза 22

Превозни средства, превозващи, видео репортери, фотожурналисти, оператори и журналисти, трябва да следват трасето и да се придържат на безопасно за бегачите разстояние, за да не ги ударят или за да не могат да им помагат. Всякакви нарушения ще доведат до отстраняването на превозното средство от състезанието и отнемането на правата на пътниците.

Клауза 23

Не спазването на което и да е от правилата на състезанието от подкрепящия екип, довеждат до поемането на отговорността за елиминирането на бегача, които те са подкрепяли.

Клауза 24

Бегачите са задължени да напуснат пункта , преди изтичането на определеното за преминаване време. В противен случай те ще бъдат дисквалифицирани от състезанието. Нарушаването на това правило ще е основание за забрана за участие в следващата обиколка на язовир Батак.

Клауза 25

При извънредни обстоятелства (поправки на пътя, опасност за бегачите, неблагоприятни климатични условия и други) всеки проверочен и поддържащ пункт може да бъде преместен без предварително да бъде съобщено в сайта за новото му разположение. На техническата конференция преди старта на състезанието, това ще бъде съобщено.

Клауза 26

Организаторите на обиколката на язовир Батак не поемат отговорност или задължение към бегач, които продължава да се движи по трасето след превишаване на определеното контролно време. Ако атлетът продължи да бяга по трасето, той поема изцяло отговорността за това решение.

Клауза 27

Бегачите, поддържащите екипи, участниците в състезанието трябва да съблюдават, горепосочените правила и клаузи, както и всякакви допълнителни инструкции, давани от координаторите на състезанието или от организаторите.

Клауза 28

Бегачи , напуснали веднъж състезанието не се допускат повторно на трасето.

Клауза 29

Финалът на състезанието е мястото на старта на Цигов Чарк. Бегачите се считат , че са приключили състезанието, когато пресекат старт-финалната линия в определения лимит от време.

Клауза 30

Всеки състезател може да бъде класиран единствено в регистрираната при старта дистанция.

Клауза 31

Състезател преминал заявената дистанция, решил да продължи до следваща по-дълга дистанция, може да осъществи това на своя отговорност без право да участва в нейното класиране. За преминатата незаявена дистанция, състезателят получава единствено заверена бележка.

Клауза 32

Състезател преминал няколко дистанции се класира само за дистанцията за която е регистриран.

(Пример: Регистриран състезател на 10 км, преминава дистанции 20км и 42 км. Състезателят ще бъде класиран и получи грамота или медал само за резултатът си на 10км, за който е регистриран)

Клауза 33

Задължение на състезателят е  задължително да се регистрира при организаторите под надпис „Финал” на пункта за дистанцията за която се е регистрирал. Организаторите не носят отговорност, за включване в класирането на съответната дистанция, на състезатели продължили състезанието на собствена отговорност, без да са регистрирани при организаторите под надпис „Финал” на пункта за дистанцията за която са регистрирани.

Клауза 34

Грамотите на състезателите, от 4 място до последния регистриран състезател за съответната дистанция, се връчват при финала на заявената дистанция.

Медалите на състезателите за 1,2 и 3 място за съответната дистанция се връчват на официална церемония , организирана на старт-финалната площадка. При награждаването състезателят носи официалната тениска на маратона.

Клауза 35

Плакетите и медалите на пробягалите 42км 195м се извършва само на официална церемония. Грамотите за пробягалите тази дистанция се получават след регистриране при финиширането й. При награждаването състезателят носи официалната тениска на маратона.

Клауза 36

Всякакви отклонения от установените правила, ще бъдат разрешавани на място от упълномощения за това организатор.

Клауза 37

Писмени възражения за нарушения на която и да е клауза от правилата ще бъдат разглеждани от съдийската комисия на главния съдия на финала до 30 минути след лимитно определеното финално време в деня на приключването на състезанието.

Клауза 38

Всички бегачи, които завършат състезанието е препоръчително да присъстват на церемониите по връчването на наградите. Специалната тениска, раздадена от организаторите на обиколката на язовир Батак , трябва да се носи на церемониите по награждаване. Ако не е възможно за бегач да присъства на церемониите той трябва предварително уведоми комитета за това.